Služby

Rezy

patria k najčastejším vykonávaným úkonom na stromoch v arboristickej praxi. Jedná sa o preventívne zásahy v korunách stromov za účelom zabezpečenia ich bezproblémového a okoliu bezpečného zotrvania na stanovisku.

>> výchovný rez

>> zdravotný rez

>> redukčný rez

>> špeciálny rez

Výruby (asanácie)

všetkých stromov v extrémnych podmienkach stromolezeckou technikou na miestach

neprístupných pre výškové plošiny a žeriavy v zastavanom priestore (nad strechami

budov, na cintorínoch, pri elektrickom vedení, …)

>> výruby v extrémnych podmienkach

>> lesnícke výruby

>> odstraňovanie porastov

Inštalácia bezpečnostných väzieb

do korún stromov za účelom zamedzenia rozlomenia jednotlivých konárov v problematických rozkonáreniach stromov.

Výsadba stromov a zelene

Poradenstvo

zhodnotenie stavu dreviny a navrhnutie riešení