Vitajte na stránkach firmy ARBORIA

Venujeme sa profesionálnej starostlivosti o stromy – arboristike.

Táto činnosť zahŕňa komplexnú starostlivosť o všetky druhy drevín počnúc ich výsadbou, ďalej sú to zásahy na nich počas celého veku dospelosti až po ich výrub.

Arboristickú prax vykonávame spravidla na stromoch rastúcich v urbanizovanom prostredí, ako sú mestské parky, aleje, stromy v okolí obytných zón, cintoríny, súkromné záhrady ale aj pamätné stromy, čím sa snažíme dať do súľadu potreby človeka a stromu navzájom.

K svojej činnosti využívame profesionálne stromolezecké vybavenie ktoré nám umožňuje dostať sa aj do tých najodľahlejších častí stromu väčšinou iným spôsobom nedosiahnuteľným.

 

 

 

 

S L U Ž B Y

Rezy

patria k najčastejším vykonávaným úkonom na stromoch v arboristickej praxi. Jedná sa o preventívne zásahy v korunách stromov za účelom zabezpečenia ich bezproblémového a okoliu bezpečného zotrvania na stanovisku.

>> výchovný rez

>> zdravotný rez

>> redukčný rez

>> špeciálny rez

Výruby (asanácie)

všetkých stromov v extrémnych podmienkach stromolezeckou technikou na miestach

neprístupných pre výškové plošiny a žeriavy v zastavanom priestore (nad strechami

budov, na cintorínoch, pri elektrickom vedení, ...)

>> výruby v extrémnych podmienkach

>> lesnícke výruby

>> odstraňovanie porastov

Inštalácia bezpečnostných väzieb

do korún stromov za účelom zamedzenia rozlomenia jednotlivých konárov v problematických rozkonáreniach stromov.

Výsadba stromov a zelene

Poradenstvo

zhodnotenie stavu dreviny a navrhnutie riešení

 

 

 

K O N T A K T

Marek Áč - ARBORIA
951 08 Golianovo 37

Tel.: 0908 168 238

E-mail: arboria@starostlivostostromy.eu